Est |
esileht
Rahulolu
SA Alutaguse Hoolekeskuse 2023 aasta statsionaarsete klientide
rahulolu-uuringu tulemuste ülevaade

SA Alutaguse Hoolekeskus viis läbi alates 2023 aasta jaanuarist kuni detsembrini iseseisva statsionaarse õendusabi klientide hulgas rahulolu-uuringu. Uuringu eesmärk oli välja selgitada klientide rahulolu pakutavate teenustega ja saada tagasisidet teenuse kvaliteedi tõstmiseks ning keskkonna parendamiseks.
Ankeetküsitlusele vastamine oli anonüümne ja vabatahtlik, ankeetide täitmine toimus vastavalt kliendi võimekusele iseseisvalt või koos sotsiaaltöötajaga intervjuu vormis.
Ankeet koosnes 13 küsimusest, mis  hõlmasid rahulolu  elukeskkonna, päevakava ning hooldus- ja meditsiinipersonali tööga.
Küsitlusele vastas 10 klienti, mis moodustas 10%  kõikidest SA Alutaguse Hoolekeskuses iseseisva statsionaarse õendusabi 2023 aasta klientidest.
Ankeedile vastanutest  80% olid naised ja 20% mehed. Kõige suurema vanuserühma 50% vastajatest moodustasid 81-90 aastased kliendid.
 
Vanus(aastad) Vastanute arv Vastanute protsent
60-70 1 10%
71-80 3 30%
81-90 5 50%
91 ja vanemad 1 10%
 
 
Tabel 1. Vastajate vanuserühmad

Joonis 1. Ma soovitaksin seda tervishoiuasutust ka teistele.

100% (s.o 10 klienti) vastanutest soovitaks SA Alutaguse Hoolekeskust ka teistele, kes vajavad oma tervisliku seisundi tõttu taastust ja hooldust. Kliendi poolt ankeedile lisatud kommentaar „Kõik oli väga hästi, personal on sõbralik ja lahke. Suurepärane toit ja teenindus. Sooviksin siin elada, ma ei ole ennast ammu nii õnneliku ja hoituna tundnud. Suur- suur tänu kõigile.


Joonis 2. Ankeedile vastajate poolt valitud vastusevariandid elukeskkonnaga seotud küsimustele

Vastaja kommentaar “Kord on siin majas, väga puhas ja kõik korras.“


Joonis 3.Vastajate poolt valitud vastusevariandid personaliga seonduvatele küsimustele.

Kliendi kommentaar “Soovin, et kõigil läheks siin tervis paremaks ja elu paremini nii elanikel kui hooldajatel.

Joonis 4. Toitlustusele antud tagasiside vastajate poolt.
Toitlustusega seotud kommentaarid klientide poolt „Õhtune toit väga ei meeldi, õhtuoode on hea ja maitsev. Minu soovidega saada toiduaineid millega olen harjunud arvestatakse., „Õhtusöök võiks olla 1 tund hiljem ja hommikusöök 1 tund varem.