Est | Rus | Eng |
Projektid

Pilootprojekt: Eaka inimese vajadustele ja ootustele vastava kaasaegse teenusega õendushoolduskodu käivitamine Mäetagusel.
 
Projekti lühikirjeldus
 
Aastate jooksul on kujunenud demograafiline olukord, kus nii Eestis kui maakonnas süveneb tendents elanikkonna vananemisele. Kahaneb elanike arv maapiirkonnas  ühelt poolt  ja suureneb eakate arv teiselt poolt, seda eriti vanuses 80+, kus oluliselt väheneb inimese toimetulek iseenda ja oma igapäeva toimingutega. Selles eas suureneb risk õnnetusteks ja tahtmatuks enese kahjustamiseks, mis tekitab stressi ka vanuri lähedastele.
 
Inimese vanuse suurenedes on ta üha enam sõltuv nii hooldus kui tervishoiu teenusest, seda just vananemisega seotud füsioloogilistest (füüsilise, vaimse ja sotsiaalse tervise) ealistest muutustest, kui ka mitmetest kroonilistest haigustest. Ta ei vaja mitte nii palju arsti kui just õendus-hooldusteenust ning sotsiaalset ja emotsionaalset tuge. Järjepideva ennetustegevusega eakate aktiviseerimisel saavutatakse olukord, kus nad vajavad vähem haiglaravi, on toimetulevamad ja pikeneb  ka nende eluiga.
 
Eesti riigis on kohalik omavalitsus otseselt vastutav tagama tema piirkonna inimeste heaolu ja nende vajadustest tulenevad teenused. Täna  pole hooldusteenus Ida-Virumaa lõunaregiooni eakatele piisav, kättesaadav ega ka kvaliteetne. Mitmed eakate jaoks olulised teenused on praegusel hetkel täiesti puudu ( Täpsemalt projekti kirjelduses).
 
Projekti taotleja ja partnerite valdades on olemasolevad hooldekoduteenust pakkuvad asutused amortiseerunud ja väikeste kohtade arvuga. Olukord on  kaasa toonud ebapiisava teenuse olemasolu ja kvaliteedi eakate toimetuleku tagamiseks piirkonnas.  Mäetaguse vallas on algatatud projekt uue hooldekodu rajamiseks, mis katab ka kahe projektis osaleva valla vajadused. Käesoleva projekti eesmärgiks on lahendada rajatava kaasaegse hooldekodu teenuste kvaliteedi probleem.